INSURANCE INFORMATION CENTER
INSURANCE INFORMATION CENTER
Trang Chủ | Cá nhân | Đăng kí | Đề tài mới | Thành viên |
Tìm kiếm
| Trợ giúp
Tên đăng nhập
   Mật khẩu
Lưu mật khẩu
 Diễn Đàn Chính
 Kinh doanh bảo hiểm
 Hiệp hội bảo hiểm
 Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
 Đề tài mới  Trả lời đề tài
 In đề tài
Tác giả Quay lại Đề Tài Tiếp tục  

tienhung
Vì Sự Phát Triển BHVN

Vietnam
1295 bài gởi

Đã gởi - 23/10/2004 :  01:49:59  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Gởi tới tienhung một tin bằng Yahoo Message  Trả lời trích đoạn
Giới thiệu về Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam


Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam là tổ chức tự nguyện xã hội – nghề nghiệp của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên, hợp tác và phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam.

Thành lập
- Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam được thành lập ngày 24/12/1999 tại Hà nội
- Tên giao dịch quốc tế: “Association of Vietnamese Insurers”.
- Lý do thành lập:
+ Việc ra đời của nhiều công ty bảo hiểm thuộc các thành phần kinh tế khác nhau khiến cho thị trường bảo hiểm trở nên khá sôi động. Mỗi công ty có một phương châm và cách thức kinh doanh khác nhau song đều có nhu cầu hợp tác, trao đổi kinh nghiệm để cùng phát triển.
+ Cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên gay gắt, vì thế, cần có một tổ chức đứng ra dàn xếp các lợi ích giữa các công ty bảo hiểm nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho khách hàng.
+ Đã đến lúc các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam cần có một tiếng nói chung để đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Cơ cấu Tổ chức
Tổ chức bộ máy của Hiệp hội bao gồm:
1 - Đại hội toàn thể Hiệp hội;
2 - Hội nghị thường niên toàn thể của Hiệp hội;
3 - Hội đồng quản trị Hiệp hội:
Chủ tịch: Trương Mộc Lâm
Phó chủ tịch:Trịnh Quang Tuyến
Ủy viên:Trần Vĩnh Đức
Ủy viên:Trịnh Minh Phúc
Ủy viên:Đặng Thế Vinh
4 - Ban kiểm soát:
- Kiểm soát viên: Trịnh Thanh Hoan
- Kiểm soát viên: Trần Văn Bình
5 - Cơ quan thường trực của Hiệp hội:
- Tổng thư ký: Phùng Đắc Lộc
6 - Các văn phòng đại diện Hiệp hội ở những nơi cần thiết;
7 - Các pháp nhân trực thuộc:
Các đơn vị này sẽ được thành lập khi có nhu cầu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Hiệp hội.
Chẳng hạn như: Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ của Hiệp hội, Viện nghiên cứu bảo hiểm, Tòa soạn Tạp chí bảo hiểm.
Các đơn vị thành viên:
- Khối bảo hiểm nhân thọ: gồm Bảo Việt nhân thọ và 4 công ty bảo hiểm nhân thọ khác có mặt trên thị trường.
- Khối bảo hiểm phi nhân thọ: gồm Bảo Việt và 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ khác trên thị trường.
- Tái bảo hiểm: Công ty Tái Bảo hiểm quốc gia (VinaRe)

Địa chỉ liên hệ
Cơ quan thường trực Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam
Tầng 8, Tòa nhà VINARE
141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà nội
Tel: (04) 9422602
Fax: (04) 9422601


Chức năng, nhiệm vụ
1. Đại diện các hội viên tham gia ý kiến vào việc soạn thảo các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm và các vấn đề có liên quan; góp ý kiến với các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam; thu thập và phản ánh với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ý kiến của các hội viên về các vấn đề chính sách, chế độ áp dụng với ngành bảo hiểm;
2. Tổ chức diễn đàn phổ cập pháp luật và chủ trương chính sách của Nhà nước; qua thực tiễn thực hiện, góp ý kiến nhằm hoàn thiện các văn bản pháp quy hiện hành về bảo hiểm và các vấn đề có liên quan;
3. Xây dựng và thông qua nguyên tắc chung và nội dung phối hợp hoạt động giữa các hội viên, quy chế tự quản nhằm tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm;
4. Đại diện các hội viên tham gia ý kiến vào các quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm của các nghiệp vụ bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành. Tổ chức nghiên cứu xây dựng quy tắc, điều khoản, biểu phí của các nghiệp vụ bảo hiểm khác theo yêu cầu của hội viên dưới hình thức đề tài nghiên cứu khoa học;
5. Tổ chức Trung tâm thông tin của Hiệp hội theo quy định của pháp luật hiện hành; tiến hành thống kê nghiệp vụ bảo hiểm trong khuôn khổ Hiệp hội;
6. Đánh giá kết quả hoạt động của thị trường bảo hiểm; đề xuất phương hướng hoạt động của ngành bảo hiểm;
7. Phối hợp hoạt động giữa các hội viên trong việc đào tạo bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ bảo hiểm, đào tạo đại lý, cộng tác viên;
8. Tư vấn cho các hội viên về tổ chức hoạt động, phát triển kinh doanh và về các vấn đề khác có liên quan;
9. Nghiên cứu, đề xuất hoặc tham gia ý kiến về các biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất chung có liên quan đến các doanh nghiệp bảo hiểm hội viên, phối hợp các hội viên và các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện;
10. Tổ chức tuyên truyền hoạt động bảo hiểm trong và ngoài nước;
11. Thiết lập các mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế và các đoàn thể có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội. Quan hệ hợp tác với hiệp hội bảo hiểm các nước và tham gia các tổ chức quốc tế theo quy định của Nhà nước;
12. Hòa giải tranh chấp giữa các hội viên; kiến nghị với các cơ quan chức năng của Nhà nước về việc xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm.

Hoạt động

Đại hội toàn thể của Hiệp hội
+ Đại hội toàn thể của Hiệp hội họp định kỳ 4 năm 1 lần và có nhiệm vụ:
1 - Thảo luận báo cáo hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ trước và thông qua phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ sau;
2 - Quyết định những nguyên tắc lớn về tổ chức, hoạt động và Quy chế tài chính của Hiệp hội;
3 - Thông qua điều lệ mới;
4 - Bầu hoặc bãi miễn Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng quản trị Hiệp hội; Quyết định bổ nhiệm hoặc bãi miễn Tổng thư ký Hiệp hội;
5 - Quyết định việc thành lập các tổ chức pháp nhân trực thuộc;
6 - Quyết định những công việc khác của Hiệp hội.
Trong những điều kiện cho phép, Đại hội toàn thể của Hiệp hội có thể được tổ chức kết hợp với hội nghị thường niên toàn thể Hiệp hội.
+Đại hội toàn thể có thể họp bất thường khi có yêu cầu của 2/3 số hội viên hoặc theo triệu tập của Chủ tịch Hiệp hội.

Hội nghị thường niên toàn thể hội viên Hiệp hội
Hội nghị thường niên toàn thể hội viên Hiệp hội họp mỗi năm 1 lần, có nhiệm vụ:
1- Đánh giá tình hình hoạt động của Hiệp hội trong năm trước;
2 - Quyết định chương trình hoạt động của Hiệp hội năm tới;
3 - Thông qua quyết toán thu chi tài chính nămtrước và dự toán thu chi tài chính năm tới;
4 - Khen thưởng, kỷ luật; xét duyệt hội viên mới, xóa danh sách hội viên trong trường hợp hội viên xin ra khỏi Hiệp hội hoặc bị khai trừ.
5 - Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Hiệp hội, báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã phê chuẩn Điều lệ này xem xét thỏa thuận những điểm bổ sung, sửa đổi đó trước khi có hiệu lực thực hiện.

Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị Hiệp hội có nhiệm vụ:
1 - Lập chương trình hành động và báo cáo hoạt động của Hiệp hội trong từng năm và cả nhiệm kỳ;
2 - Thay mặt Hiệp hội chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết và chương trình hành động của Hiệp hội giữa hai kỳ Đại hội toàn thể;
3 - Báo cáo quyết toán thu chi năm trước và dự toán thu chi tài chính năm tới;
4 - Quyết định thành lập Cơ quan thường trực và cơ cấu tổ chức của Cơ quan thường trực Hiệp hội; Giới thiệu nhân sự để Đại hội quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Tổng thư ký Hiệp hội; bổ nhiệm Phó Tổng thư ký và các Trưởng ban chuyên trách của Cơ quan thường trực Hiệp hội.

Ban kiểm soát
Ban kiểm soát gồm hai thành viên để giúp Đại hội toàn thể thực hiện việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Tổng thư ký, Cơ quan thường trực Hiệp hội và các hội viên trong việc chấp hành Điều lệ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Quy chế tài chính của Hiệp hội, các nghị quyết, quyết định của Hiệp hội và của Hội đồng quản trị. Một trong hai kiểm soát là kiểm soát viên trưởng. Ban kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị Hiệp hội, phát biểu ý kiến nhưng không tham gia biểu quyết.


Nguyễn Tiến Hùng

tienhung
Vì Sự Phát Triển BHVN

Vietnam
1295 bài gởi

Posted - 23/10/2004 :  02:02:16  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Send tienhung a Yahoo! Message  Trả lời trích đoạn
Điều lệ Hiệp Hội Bảo Hiểm Việt Nam


Chương I - Tên gọi, tôn chỉ, mục đích

Điều1. Hiệp hội lấy tên là Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội), tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: "Association of Vietnamese Insurers", viết tắt là A.V.I.
Điều 2.Hiệp hội là tổ chức tự nguyện xã hội - nghề nghiệp của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam (sau đây gọi là hội viên) nhằm mục đích đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên, hợp tác và phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam.
Điều3. Hiệp hội hoạt động theo pháp luật Nhà nước Việt Nam, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng.Trụ sở của Hiệp hội đóng tại Hà Nội.

Chương II - Nhiệm vụ, quyền hạn

Điều 4. Hiệp hội có nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Đại diện các hội viên tham gia ý kiến vào việc soạn thảo các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm và các vấn đề có liên quan; góp ý kiến với các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam; thu thập và phản ánh với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ý kiến của các hội viên về các vấn đề chính sách, chế độ áp dụng với ngành bảo hiểm;
2. Tổ chức diễn đàn phổ cập pháp luật và chủ trương chính sách của Nhà nước; qua thực tiễn thực hiện, góp ý kiến nhằm hoàn thiện các văn bản pháp quy hiện hành về bảo hiểm và các vấn đề có liên quan;
3. Xây dựng và thông qua nguyên tắc chung và nội dung phối hợp hoạt động giữa các hội viên, quy chế tự quản nhằm tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm;
4. Đại diện các hội viên tham gia ý kiến vào các quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm của các nghiệp vụ bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành. Tổ chức nghiên cứu xây dựng quy tắc, điều khoản, biểu phí của các nghiệp vụ bảo hiểm khác theo yêu cầu của hội viên dưới hình thức đề tài nghiên cứu khoa học;
5. Tổ chức Trung tâm thông tin của Hiệp hội theo quy định của pháp luật hiện hành; tiến hành thống kê nghiệp vụ bảo hiểm trong khuôn khổ Hiệp hội;
6. Đánh giá kết quả hoạt động của thị trường bảo hiểm; đề xuất phương hướng hoạt động của ngành bảo hiểm;
7. Phối hợp hoạt động giữa các hội viên trong việc đào tạo bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ bảo hiểm, đào tạo đại lý, cộng tác viên;
8. Tư vấn cho các hội viên về tổ chức hoạt động, phát triển kinh doanh và về các vấn đề khác có liên quan;
9. Nghiên cứu, đề xuất hoặc tham gia ý kiến về các biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất chung có liên quan đến các doanh nghiệp bảo hiểm hội viên, phối hợp các hội viên và các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện;
10. Tổ chức tuyên truyền hoạt động bảo hiểm trong và ngoài nước;
11. Thiết lập các mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế và các đoàn thể có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội. Quan hệ hợp tác với hiệp hội bảo hiểm các nước và tham gia các tổ chức quốc tế theo quy định của Nhà nước;
12. Hoà giải tranh chấp giữa các hội viên; kiến nghị với các cơ quan chức năng của Nhà nước về việc xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm.

Chương III - Hội viên

Điều 5. Các doanh nghiệp bảo hiểm là pháp nhân Việt Nam hợp pháp được cấp giấy phép hoạt động bảo hiểm ở Việt Nam, chấp nhận Điều lệ, tự nguyện xin gia nhập Hiệp hội đều có thể tham gia Hiệp hội. Người đại diện cho hội viên tại Hiệp hội phải là thành viên ban lãnh đạo (Hội đồng quản trị, Ban giám đốc) hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp hội viên và phải là công dân Việt Nam.
Điều 6. Doanh nghiệp bảo hiểm muốn trở thành hội viên Hiệp hội phải có đơn tự nguyện xin gia nhập Hiệp hội, cam kết chấp hành Điều lệ này và phải được Hội nghị toàn thể hàng năm chấp nhận.
Có hai loại hội viên : hội viên chính thức và hội viên tán trợ.
- Hội viên chính thức có quyền :
a) Biểu quyết tại hội nghị thường niên toàn thể,
b) Đề cử, bầu cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị Hiệp hội,
c) Tham gia thảo luận, đề xuất ý kiến, đưa ra kiến nghị về những vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm,
d) Được thông tin đầy đủ, kịp thời về các hoạt động của Hiệp hội.
- Hội viên tán trợ không có các quyền a) và b).
Khi các doanh nghiệp bảo hiểm xin gia nhập Hiệp hội mà không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điều 5 thì được coi là Hội viên tán trợ. Khi kết nạp hội viên, Hội đồng quản trị Hiệp hội sẽ thông báo tư cách hội viên.
Điều 7. Hội viên có nghĩa vụ:
1. Tuân thủ Điều lệ này và các nghị quyết, quyết định đã được Đại hội toàn thể thông qua;
2. Đáp ứng yêu cầu của Hiệp hội về cung cấp số liệu thống kê, thông tin, báo cáo;
3. Đảm nhận những công việc được phân công để thực hiện các nhiệm vụ của Hiệp hội theo quy định tại Điều 4;
4. Đóng hội phí đầy đủ, đúng hạn theo quy định. Hội viên tán trợ chỉ đóng hội phí tối thiểu.

Chương IV - Tổ chức hiệp hội


Điều 8. Tổ chức bộ máy của Hiệp hội bao gồm:
1 - Đại hội toàn thể Hiệp hội;
2 - Hội nghị thường niên toàn thể của Hiệp hội;
3 - Hội đồng quản trị Hiệp hội;
4- Ban kiểm soát;
5 - Cơ quan thường trực của Hiệp hội;
6- Các văn phòng đại diện Hiệp hội ở những nơi cần thiết;
7 - Các pháp nhân trực thuộc như Trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ của Hiệp hội, Viện nghiên cứu bảo hiểm, Tòa soạn Tạp chí bảo hiểm. Khi có nhu cầu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Hiệp hội, các pháp nhân này sẽ được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 9. Đại hội toàn thể Hiệp hội với sự tham gia của toàn thể hội viên, là cơ quan quyền lực cao nhất của Hiệp hội.
Điều 10. Đại hội toàn thể Hiệp hội họp định kỳ 4 năm 1 lần và có nhiệm vụ:
1 - Thảo luận báo cáo hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ trước và thông qua phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ sau;
2 - Quyết định những nguyên tắc lớn về tổ chức, hoạt động và Quy chế tài chính của Hiệp hội;
3 - Thông qua điều lệ mới;
4 - Bầu hoặc bãi miễn Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng quản trị Hiệp hội; Quyết định bổ nhiệm hoặc bãi miễn Tổng thư ký Hiệp hội;
5 - Quyết định việc thành lập các tổ chức pháp nhân trực thuộc;
6 - Quyết định những công việc khác của Hiệp hội.
Trong những điều kiện cho phép, Đại hội toàn thể của Hiệp hội có thể được tổ chức kết hợp với hội nghị thường niên toàn thể Hiệp hội.
Điều 11. Đại hội toàn thể có thể họp bất thường khi có yêu cầu của 2/3 số hội viên hoặc theo triệu tập của Chủ tịch Hiệp hội.
Điều 12. Hội nghị thường niên toàn thể hội viên Hiệp hội họp 1 năm 1 lần, có nhiệm vụ:
1- Đánh giá tình hình hoạt động của Hiệp hội trong năm trước;
2 - Quyết định chương trình hoạt động của Hiệp hội năm tới;
3 - Thông qua quyết toán thu chi tài chính năm trước và dự toán thu chi tài chính năm tới;
4 - Khen thưởng, kỷ luật; xét duyệt hội viên mới, xoá danh sách hội viên trong trường hợp hội viên xin ra khỏi Hiệp hội hoặc bị khai trừ.
5 - Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Hiệp hội, báo cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã phê chuẩn Điều lệ này xem xét thỏa thuận những điểm bổ sung, sửa đổi đó trước khi có hiệu lực thực hiện.
Điều 13. Đại hội toàn thể, Hội nghị thường niên toàn thể và Đại hội toàn thể bất thường chỉ được coi là hợp lệ khi đủ 3/4 số hội viên tham dự. Trường hợp không đủ 3/4 số hội viên tham dự, các đại hội và hội nghị nói trên phải hoãn lại 10 - 15 ngày kể từ ngày triệu tập đã công bố. Nếu sau khi hết hạn 10 - 15 ngày nói trên (tùy trường hợp) vẫn không bảo đảm đủ 3/4 số hội viên tham dự, các đại hội và hội nghị nói trên được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số hội viên tham dự.
Điều 14.Hội đồng quản trị Hiệp hội là cơ quan đại diện cho Hiệp hội trong thời kì giữa 2 kỳ đại hội toàn thể. Thành viên Hội đồng quản trị Hiệp hội do Đại hội toàn thể bầu trong số những đại biểu là người đại diện của doanh nghiệp hội viên chính thức và với nhiệm kỳ 4 năm. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị Hiệp hội mỗi nhiệm kỳ do Đại hội toàn thể quyết định.
Điều 15. Hội đồng quản trị Hiệp hội có nhiệm vụ:
1 - Lập chương trình hành động và báo cáo hoạt động của Hiệp hội trong từng năm và cả nhiệm kỳ;
2 - Thay mặt Hiệp hội chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết và chương trình hành động của Hiệp hội giữa hai kỳ Đại hội toàn thể;
3 - Báo cáo quyết toán thu chi năm trước và dự toán thu chi tài chính năm tới;
4 - Quyết định thành lập Cơ quan thường trực và cơ cấu tổ chức của Cơ quan thường trực Hiệp hội; Giới thiệu nhân sự để Đại hội quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Tổng thư ký Hiệp hội; bổ nhiệm Phó Tổng thư ký và các Trưởng ban chuyên trách của Cơ quan thường trực Hiệp hội.
Điều 16. Ban kiểm soát gồm hai thành viên để giúp Đại hội toàn thể thực hiện việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Tổng thư ký, Cơ quan thường trực Hiệp hội và các hội viên trong việc chấp hành Điều lệ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Quy chế tài chính của Hiệp hội, các nghị quyết, quyết định của Hiệp hội và của Hội đồng quản trị. Một trong 2 kiểm soát là kiểm soát viên trưởng. Ban kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị Hiệp hội, phát biểu ý kiến nhưng không tham gia biểu quyết.
Điều 17. Quyết định của Đại hội toàn thể, của Hội nghị thường niên toàn thể, của Hội đồng quản trị Hiệp hội chỉ có giá trị khi được 3/4 số hội viên hoặc thành viên có mặt thông qua.
Điều 18.
1. Chủ tịch và Phó chủ tịch Hiệp hội do Đại hội toàn thể bầu hoặc bãi miễn trong số các thành viên của Hội đồng quản trị Hiệp hội theo nguyên tắc luân phiên giữa các doanh nghiệp hội viên.
2. Nhiệm kỳ của Chủ tịch và Phó chủ tịch là 4 năm. Chủ tịch và Phó chủ tịch có thể được bầu lại nhưng không quá hai nhiệm kỳ.
3. Chủ tịch có quyền hạn và nhiệm vụ:
a. Đại diện về pháp lý của Hiệp hội theo quy định của pháp luật hiện hành;
b. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Đại hội toàn thể, Hội nghị thường niên toàn thể hội viên và Hội đồng quản trị Hiệp hội;
c. Giới thiệu Tổng thư ký, Phó tổng thư ký của Cơ quan thường trực của Hiệp hội;
d. Chịu trách nhiệm trước Đại hội toàn thể, Hội nghị thường niên toàn thể về việc thực hiện các quyết định, nghị quyết của Đại hội toàn thể và Hội nghị thường niên toàn thể Hiệp hội;
đ. Đại diện Hiệp hội trong quan hệ đối nội và đối ngoại;
e. Định kỳ (3 tháng hoặc 6 tháng một lần) họp với Tổng thư ký để nghe báo cáo về những công việc đã thực hiện trong kỳ trước và kế hoạch công tác kỳ tới của Cơ quan thường trực. Thông qua và chỉ đạo thực hiện kế hoạch đó, thông báo kết quả cuộc họp với các thành viên khác của Hội đồng quản trị.
Điều 19. Phó chủ tịch giúp việc Chủ tịch và thay mặt Chủ tịch trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt.
Điều 20. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiên được miễn nhiệm khi doanh nghiệp hội viên cử người đại diện khác hay khi thành viên đương nhiệm bị bắt, bị truy tố hình sự, bị ốm nặng, chết. Khi chưa đến nhiệm kỳ đại hội, người đại diện mới của doanh nghiệp hội viên thay thế thành viên cũ của Hội đồng quản trị phải được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.
Điều 21.
1. Cơ quan thường trực của Hiệp hội là cơ quan giúp việc cho Hiệp hội và điều hành các công việc hàng ngày của Hiệp hội.
2. Cơ quan thường trực Hiệp hội gồm có Tổng thư ký, Phó tổng thư ký và các Ban chuyên trách.
Tổng thư ký, Phó tổng thư ký, các Trưởng ban và Phó ban chuyên trách phải là những người am hiểu về bảo hiểm và có thâm niên công tác quản lý hay nghiệp vụ trong ngành bảo hiểm Việt Nam ít nhất 5 năm;
3. Cơ quan thường trực do Tổng thư ký lãnh đạo.
Điều 22. Tổng thư ký làm việc theo chế độ chuyên trách, có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:
1. Điều hành công việc thường xuyên của Hiệp hội theo các nghị quyết, quyết định của Đại hội toàn thể, Hội nghị thường niên và Hội đồng quản trị Hiệp hội;
2. Tuyển dụng nhân viên thuộc các ban chuyên trách theo tiêu chuẩn và số lượng đã được Hội đồng quản trị Hiệp hội quyết định; sa thải nhân viên khi không bảo đảm được những điều đã cam kết giữa người lao động và Cơ quan thường trực Hiệp hội;
3. Giao tiếp đối nội và đối ngoại;
4. Giữ mối quan hệ thường xuyên với các hội viên Hiệp hội;
5. Tổ chức thư ký các phiên họp của Đại hội toàn thể, Hội nghị thường niên và Hội đồng quản trị Hiệp hội;
6. Chuẩn bị báo cáo, chương trình kế hoạch và dự toán thu chi hàng năm trình Hội đồng quản trị Hiệp hội và Hội nghị thường niên toàn thể hội viên quyết định;
7. Định kỳ (3 tháng hoặc 6 tháng một lần) hoặc đột xuất báo cáo Chủ tịch Hiệp hội về những công việc đã thực hiện trong kỳ trước và kế hoạch công tác kỳ tới của Cơ quan thường trực và công việc đột xuất ;
8. Tổng thư ký hoặc Phó tổng thư ký được dự các hội nghị tổng kết công tác hàng năm của các doanh nghiệp hội viên theo lời mời của doanh nghiệp hội viên;
Điều 23. Giúp việc Tổng thư ký có Phó tổng thư ký. Phó tổng thư ký thay mặt Tổng thư ký trong trường hợp Tổng thư ký vắng mặt.
Điều 24. Số lượng ban chuyên trách do Hội đồng quản trị Hiệp hội quyết định trên cơ sở nhiệm vụ của Hiệp hội. Mỗi ban chuyên trách có một Trưởng ban và Phó ban (nếu cần) trực tiếp điều hành công việc của ban.

Chương V - tài chính của hiệp hội


Điều 25. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận, lấy hội phí thu của hội viên làm nguồn thu chủ yếu để trang trải chi phí của Hiệp hội.
Điều 26. Năm tài chính của Hiệp hội bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 dương lịch hàng năm. Năm tài chính đầu tiên của Hiệp hội bắt đầu từ ngày khai trương hoạt động và kết thúc vào ngày 31/12 năm sau.
Điều 27. Đại hội toàn thể quyết định nguyên tắc đóng hội phí của hội viên .
Điều 28. Việc quản lý tài chính của Hiệp hội phải tuân theo quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế tài chính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Chương VI - Khen thưởng, kỷ luật

Điều 29. Cán bộ, hội viên và những tổ chức cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Hiệp hội đều được Hiệp hội xem xét khen thưởng hoặc đề nghị các cơ quan, các cấp, chính quyền khen thưởng.
Điều 30. Cán bộ, hội viên vi phạm Điều lệ Hiệp hội, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Hiệp hội bị kỷ luật với các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ ra khỏi Hiệp hội hoặc sa thải ra khỏi cơ quan thường trực. Trường hợp vi phạm pháp luật sẽ bị cơ quan pháp luật Nhà nước xét xử theo pháp luật hiện hành.

Chương VII - Điều khoản cuối cùng

Điều 31. Điều lệ này có 7 chương 31 điều đã được Đại hội toàn thể nhất trí thông qua ngày 24 tháng 12 năm 1999.
Hà nội, ngày 24 tháng 12 năm 1999

T/M hiệp hội bảo hiểm việt nam
Chủ tịch


Gs.Ts. Trương Mộc Lâm


Nguyễn Tiến Hùng
Lên đầu trang

tienhung
Vì Sự Phát Triển BHVN

Vietnam
1295 bài gởi

Posted - 23/10/2004 :  02:04:47  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Send tienhung a Yahoo! Message  Trả lời trích đoạn
Website Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam:


http://www.avi.org.vn

Nguyễn Tiến Hùng
Lên đầu trang

phanthanhnhat
Thành viên bậc 2

50 bài gởi

Posted - 21/04/2006 :  11:27:01  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
cám ơn thầy rất nhiều .

Lên đầu trang

n/a
deleted

1 bài gởi

Posted - 24/04/2006 :  10:28:15  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
em cung cam on thay :)

Lên đầu trang

CMCSoft
Thành viên bậc 1

20 bài gởi

Posted - 26/07/2006 :  09:14:10  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
Em là thành viên mới của diễn đàn bảo hiểm. Hiện em công tác tại trung tâm giải pháp tài chính bảo hiểm - tập đoàn CMC (Finâncal Insurance Solution Dept - viết tắt là FIS - CMC)trung tâm này chuyên sản xuất các phần mềm tài chính bảo hiểm phục vụ việc tự động hoá các quy trình nghiệp vụ bảo hiểm tài chính. Hiện tại ở FIS có 8 sinh viên ngành bảo hiểm của ĐHKTQD năm thứ 3 thực tập nghiệp vụ. Sản phẩm hiện có của FIS là phần mềm core CPC (CMC Property & Casualty Insurance Software) được xây dựng trên nền kiến trúc IAA (Insurance application architecture )của IBM. Hiện sản phẩm đầu cuối đang được triển khai tại tập đoàn Bảo Việt. Fis luôn luôn song hành với sự phát triển của bảo hiểm việt nam thông qua việc sản xuất ra các phần mềm chất lượng tốt nhất phục vụ cho ngành bảo hiểm. Đặc biệt Fis chào đón các bạn sinh viên bảo hiểm, cán bộ nghiệp vụ đến thực tập, làm việc tại trung tâm FIS - CMC groups.
Cá nhân em luôn mong muốn tham gia diễn đàn với tinh thần học hỏi, hoà mình vào sự phát triển chung của diễn đàn cũng như ngành bảo hiểm Việt Nam.
www.cmcsoft.com
Lên đầu trang

kim vy
Thành Viên Mới

Vietnam
5 bài gởi

Posted - 03/08/2006 :  17:00:01  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Send kim vy a Yahoo! Message  Trả lời trích đoạn
e chao thay!
em vao trang web cua hiệp hoi bao hiem khong duoc!e kg biet tai sao!? no hiên trang web cua VDC. e muon hieu nhiue them ve hiep hoi nay, em cam on thay!

cần học hỏi thêm!
Lên đầu trang

tmcnguyen
Điều hành

Vietnam
329 bài gởi

Posted - 03/08/2006 :  18:00:51  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
Chào bạn CMCSoft,

Tôi là thành viên Gia dinh bao hiem, hien dang song tai TP.HCM. Theo lời bạn nói, tôi có thể đến thực tập tại CMCSoft? Tôi đang làm việc trong ngành bảo hiểm. CMCSoft đặt tại TP.HCM hay Hà Nội? Tôi có nhiều kinh nghiệm trong quản lý để có thể cho vào phần mềm của BV đang thuê Cty bạn viết đó! ý tưởng của tôi rất táo bạo và bạn sẽ không uổng công khi lắng nghe tôi nói đâu!

Mong bạn hồi âm!
Lên đầu trang

nguyenvubh3
Thành viên ưu tú

107 bài gởi

Posted - 04/08/2006 :  13:36:18  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
Chao ban CMCSoft,
Minh cung dang lam trong nganh BH, minh co nghe noi ve ctrinh ma cty ban viet cho Bao Viet. Cong ty ban co chi nhanh o Tp.HCM ko ? Neu co the, minh cung muon tham gia thuc tap tai cong ty ban.

Lên đầu trang

aloha
Thành Viên Mới

Vietnam
2 bài gởi

Posted - 17/08/2006 :  16:19:17  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
To CMCSoft

Ngoài Bảo việt ra. Các công ty bảo hiểm khác của Việt Nam như Bao Minh CMG, nhà Rồng, Binh An,.. và một số các công ty bảo hiểm nước ngoài khác hoạt động tại Việt Nam: Prudential, Manulife, AAA, Ace Life, AIA, Prevoir... có dung sản phẩm của công ty bạn không
Mấy công ty bảo hiểm nước ngoài tại viêt nam chắc là dùng sản phẩm ngoại nhập bạn nhỉ

SMILE

Edited by - aloha on 24/08/2006 09:36:05
Lên đầu trang

phamnguyenngocanh
Thành Viên Mới

9 bài gởi

Posted - 21/08/2006 :  19:48:42  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
chao ban CMCSoft
Minh hien la sinh vien nam 3 chuyen nganh Bao hiem cua DHKT HCM, nam sau minh se thuc tap va ra truong. Minh that su chua biet nhieu ve cong ty cua ban, nhung minh se rat vui neu duoc dip vao thuc tap tai cong ty ban. Cong ty ban co o Tp. HCM khong?


Lên đầu trang

WenHai
Thành viên bậc 1

Vietnam
31 bài gởi

Posted - 16/10/2006 :  11:20:46  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
Cam on nhung nguoi tran tro va co nhieu tam huyet voi bao hiem, dac biet la thay Nguyen Tien Hung va cac thanh viec cua cua IIC va SIC.
Day la mot trong nhung trang web thong tin bao hiem hiem hoi tai Viet Nam.
Rat mong cac doc gia va nhung nguoi co tam huyet voi bao hiem tiep tuc trao doi, dong gop bang nhieu hinh thuc de lam phong phu hon trang web nay! Moi dong gop cung nham muc dich phat trien thi truong bao hiem Viet Nam! Dung khong thay?
Lên đầu trang

baohiemno0
Thành Viên Mới

1 bài gởi

Posted - 09/04/2007 :  08:41:14  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
Em đang rất cần bản tin số 4-2004,và số 4-2003 của Hiệp Hội Bảo Hiểm Việt Nam...thầy có thể cho em mượn được không thầy?Em xin cảm ơn!

Lên đầu trang

thuytien
Thành Viên Mới

5 bài gởi

Posted - 24/08/2007 :  16:49:41  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
Thầy ơi cho em hỏi đã có số liệu về Thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ 06 tháng đầu năm 2007 chưa ạ? Nếu có thầy có thể cung cấp cho em được không ạ? Em cám ơn thầy!

Lên đầu trang

tienhung
Vì Sự Phát Triển BHVN

Vietnam
1295 bài gởi

Posted - 06/09/2007 :  12:28:24  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Send tienhung a Yahoo! Message  Trả lời trích đoạn
Bạn vào đây nhe:
http://www.avi.org.vn/thitruong/51/default.aspx

------------------------------------------------
Tất cả vì sự phát triển của ngành Bảo hiểm Việt Nam!

NGUYỄN TIẾN HÙNG
hungbh@gmail.com
thuctapbaohiem@gmail.com
Lên đầu trang

Bonbon
Thành viên cao cấp

Vietnam
81 bài gởi

Posted - 17/11/2007 :  10:51:11  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
Hiệp hội BHVN từ khi thành lập đến nay đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành BHVN.
Tuy nhiên, có một số vấn đề thuộc quyền lợi của các DNBH mà hiện nay HHBHVN vẫn chưa đấu tranh để đảm bảo tốt hơn hoặc vấn đề quảng bá hình ảnh của HHBHVN đến "tận cơ sở", như:
1/ Thông tin về HHBH VN ở cơ sở còn quá nghèo nàn. Ngay Website có người biết có người không, việc đầu tư nộindung trên website còn yếu nghèo nàn.
2/ Đấu tranh để chống trục lợi BH
3/ QĐ 23 BTC về TNDS chủ xe cơ giới có nêu vấn đểttong trường hợp bồi thường cho người dưới đường bị chết trong vụ tai nạn XCG không phân biệt lỗi phải là gây khó khăn cho DNBH và làm cho chủ xe lái xe chủ quan hơn trong viẹc tôn trọng lụât giao thông đường bộ.
Mấy ý kiến thiển nghĩ, mong sự quan tam trao dổi của các bạn.
Bonbon,
Lên đầu trang

n/a
deleted

566 bài gởi

Posted - 20/03/2008 :  17:50:28  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
Hôm nay trong lúc tìm số liệu và thông tin về bảo hiểm mình tình cờ phát hiện ra trang web này. Thấy tên của trang Web mình rất mừng vì nghĩ rằng sẽ có được rất nhiều thông tin, nhưng thực sự là thất vọng. Số liệu cập nhật chẳng có gì, thông tin về thị trường bảo hiểm trong nước lẫn nước ngòai thì rất sơ sài, thậm chí vào cả trang web của hiệp hội lẫn Vinare cũng không có số liệu cập nhật cụ thể cho tòan thị trường cũng như từng mảng nghiệp vu. Không lẽ không có trang web nào thể hiện được các thông tin và số liệu về thị trường bảo hiểm sao.
Bạn nào biết được trang web nào có được bức tranh chung cập nhật đầy đủ về thị trường bảo hiểm thì chỉ giúp mình nhé.

Lên đầu trang

huynhhuy
Sặc mùi bảo hiểm!!!!

714 bài gởi

Posted - 21/03/2008 :  00:46:39  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
Chào bạn,

về số liệu thống kê, có lẽ mình phải làm thôi và tự tổng hợp để phân tích nó. Thật ra, diễn đàn này có rất nhiều số liệu mà bạn chưa khám phá hết, vì việc khám phá là việc của bạn.

Ý kiến bạn có phần đúng, tại sao những số liệu được báo cáo tài chính minh bạch trong thị trường hiện tại lại không được công bố chính thức hay có 1 địa chỉ nào đó cung cấp số liệu để các bạn có thể tổng hợp.

Rõ ràng bên Chứng khóan, số liệu của các công ty đều được đăng báo, công bố trên website của doanh nghiệp, của công ty chứng khóan. nhưng các công ty bảo hiểm thì cũng có nhưng hơi ít, ngay cả các bạn đi thực tập đến doanh nghiệp đôi khi cũng không có số liệu phân tích, huống chi ngồi search thì sao ra đây.

Các nhà quản lý cần phải xem lại nguồn thông tin cho khách hàng như thế nào để khách hàng tin tưởng hơn........

Mình vì mọi người, mọi người vì mình.
Lên đầu trang

Bonbon
Thành viên cao cấp

Vietnam
81 bài gởi

Posted - 24/03/2008 :  21:50:30  Xem thông tin cá nhân  Gởi mail  Trả lời trích đoạn
Toi hieu HHBH la mot to chuc xa hoi nghe nghiep nhung thuc chat HHBH VN moi lam duoc mot so viec cho cac DNBH con lai hinh nhu la van con dung tren goc do la mot to chuc " cap tren " cua cac DNBH. Do vay thien nghi cua toi la HHBH nen can nhieu hon nua nhung hoat dong vi loi ich thiet thuc cua cac DNBh (thanh vien cua Hiep hoi).
Hy vong va mong muon!
Lên đầu trang
  Quay lại Đề Tài Tiếp tục  
 Đề tài mới  Trả lời đề tài
 In đề tài
INSURANCE INFORMATION CENTER 2004- SIC Copyright Go To Top Of Page
Thời gian thực hiện 0.27 giây.